Naar inhoud
Dixon HR 131022 0272
Our jobs

Permanent positions.

Maak deel uit van een impact­vol HR-team en zet HR als stra­te­gi­sche part­ner bin­nen je orga­ni­sa­tie mee op de kaart.

Dixon HR sfeer 14092023 130
Pro­cess

Your road to more business impact in HR 

 • 01 Intake 

  Tij­dens een call bespre­ken we je par­cours & ambi­tie, en stel­len we gerich­te vra­gen a.d.h.v. ons Hori­zon mat­ching framework*. 

 • 02 We discuss your options 

  Heb­ben we een of meer­de­re con­cre­te HR-rol(len) die mat­chen met je ambi­ties? Dan bespre­ken we de moge­lijk­he­den uit­voe­rig en orga­ni­se­ren we een of meer­de­re gesprek­ken met onze klant(en). We zijn je klank­bord en staan je door­heen het pro­ces bij met advies en expertise. 

 • 03 We’ll find a match 

  Een fit voor bei­de par­tij­en en een go van onze klant om aan de slag te gaan? Pro­fi­ci­at met de nieu­we stap rich­ting de toe­komst van HR

How we find the per­fect match

*Horizon matching framework

 1. Qualification of HR criteria

  We gaan die­per in op je skill­set, erva­ring en ambi­tie in HR.

 2. Business Accumen

  We gaan na in wel­ke mate je op zoek bent naar een stra­te­gi­sche rol en impact wil heb­ben op de HR en/​of organisatiestrategie. 

 3. Change Enablement

  We gaan die­per op de mate waar­in chan­ge’ belang­rijk is in je job en wel­ke rol je hier­in opneemt.

 4. Tech Savviness

  We zoo­men in op je tech skills. In wel­ke mate sta jij bekend als een Excel Wizard?

Als A‑players in HR

 1. Join je de community 

  We love to have you around! We bren­gen alle like-min­ded HR pro­fes­si­o­nals samen in onze exclu­sie­ve HR com­mu­ni­ty. Wees wel­kom op onze events en beweeg mee rich­ting de toe­komst van HR

 2. Krijg je carrière commitment

  Geloof je in de ®evo­lu­tie naar een stra­te­gi­sche HR? Dan krijg je van ons life­long car­ri­è­re com­mit­ment en kan je op ons reke­nen in iede­re stap van je HR-carrière. 

Inge, Pay­roll Specialist
Ik ben enorm tevre­den van de aan­pak en de opvol­ging van Rik en Yan­nick, het zijn bei­den top­pers. Je voelt je echt gehoord als kan­di­daat en raad Hori­zon dan ook bij ieder­een aan. 

Ready to elevante your HR career?

Meer impact heb­ben in je HR car­ri­è­re of je HR team naar een stra­te­gisch niveau til­len? Wij hel­pen om je doel te berei­ken en ver­wel­ko­men like – min­ded HR pro­fes­si­o­nals graag in onze community! 

Horizon kantoor 25042024 055