Naar inhoud
Horizon kantoor 25042024 062
Our jobs

Consulting.

Als HR con­sul­tant werk je aan impact­vol­le en uit­da­gen­de HR pro­jec­ten bij onze klan­ten en word je via oplei­din­gen en coa­ching klaar­ge­stoomd om de HR lea­der van mor­gen te worden. 

Path

Stap in ons HR Leadership Program 

Ver­breed je ken­nis en cre­ëer impact bui­ten de gren­zen van HR. Via maan­de­lijk­se oplei­din­gen en coa­ching ses­sies sto­men we je op 3 jaar tijd klaar om de HR lei­der van de toe­komst te wor­den en orga­ni­sa­tie­breed het ver­schil te maken.

Your opti­ons after the program

What’s next?

Na het tra­ject kan je als HR Con­sul­tant kie­zen wel­ke weg je inslaat. We bege­lei­den je stap voor stap om met suc­ces de sprong te wagen in een van de rollen. 

 1. Senior HR consultant 

  Na 3 jaar heb je als con­sul­tant heel wat erva­ring en ken­nis opge­daan en ben je expert in een of meer­de­re HR-domei­nen. Je bege­leid voort­aan mee juni­or con­sul­tants en deelt je ken­nis met hen.

 2. Entrepreneur

  Je kiest ervoor om bin­nen Hori­zon een nieu­we bedrijfs­tak op te star­ten of een nieuw HR-pro­duct te lan­ce­ren. Jij legt een goe­de busi­ness case voor, wij hel­pen jou stap voor stap met de opstart.

 3. New job elsewhere

  Je wil nieu­we hori­zon­ten ver­ken­nen en laat na 3 jaar de con­sul­ting wereld ach­ter je. Wij hel­pen je zoe­ken naar een nieu­we vas­te func­tie bij een van onze klanten. 

 4. Become a freelancer

  Pro­ject­ma­tig wer­ken is hele­maal je ding en je wilt na 3 jaar con­sul­ting als free­lan­cer aan de slag. Wij hel­pen om dit te rea­li­se­ren en zoe­ken mee naar een tof­fe opdracht bij een van onze klanten.

Dixon HR 131022 0467
Futu­re HR lea­der checklist

Are we looking for you?

Zin om impact te cre­ë­ren. Je gelooft in de stra­te­gi­sche rol van HR en wilt orga­ni­sa­tie-breed mee het ver­schil maken op je project.

Eager to learn. 3 jaar is kort. We zoe­ken con­sul­tants die zin heb­ben om zich te ver­die­pen in alle facet­ten van HR.

Onder­ne­mend. We ver­wach­ten een onder­ne­men­de, pro­ac­tie­ve & hands-on aan­pak van onze consultants. 

Dixon HR sfeer 14092023 189 Dixon HR sfeer 14092023 087 Dixon HR sfeer 14092023 263 Dixon HR sfeer 14092023 165 Dixon HR sfeer 14092023 258 Dixon HR sfeer 14092023 064 Dixon HR sfeer 14092023 363
HR Con­sul­tant @ Horizon
Delp­hi­ne legt uit hoe zij het con­sul­tant zijn ervaart.
Deze con­tent wordt geblok­keerd omdat de bron coo­kies wil schrij­ven of uit­le­zen (You­Tu­be). U heeft hier­voor geen toe­stem­ming gege­ven of u gebruikt een adblocker.
Klik hier om dit soort cookies toe te laten.
Thumbnail delphine

Ready to elevante your HR career?

Meer impact heb­ben in je HR car­ri­è­re of je HR team naar een stra­te­gisch niveau til­len? Wij hel­pen om je doel te berei­ken en ver­wel­ko­men like – min­ded HR pro­fes­si­o­nals graag in onze community! 

Dixon HR sfeer 14092023 365