Naar inhoud

The right people.

Met de juis­te men­sen op de juis­te plaats cre­ëer je orga­ni­sa­tie-breed meer busi­ness impact. We hel­pen je om de A‑players in HR aan te trek­ken en je mis­sie waar te maken.

Dixon HR sfeer 14092023 201

Meer business impact voor HR. Meer A‑players.

Hoe we HR teams hel­pen om met de juis­te men­sen aan boord meer busi­ness impact te creëren.

 1. Build teams

  We hel­pen je bou­wen aan een impact­vol HR-team door je voor te stel­len aan de bes­t gekwa­li­fi­ceer­de kan­di­da­ten voor de rol. 

 2. Projects

  We hel­pen om pro­jec­ten te rea­li­se­ren door bin­nen de 48u na inta­ke de meest geschik­te HR consultant/​freelancer aan je voor te stellen.

 3. Continuity

  We garan­de­ren je con­ti­nu­ï­teit in je team door je bin­nen de 48u na inta­ke in con­tact te bren­gen met de best beschik­ba­re HR con­sul­tants en/​of freelancers.

High talent density
01

Hoe wij de A‑players in HR leren kennen

 • Referrals uit onze community

  A‑players wer­ken graag samen met A‑players.

 • Business Content

  We delen rele­van­te con­tent en trek­ken hier­mee like-min­ded HR pro­fes­si­o­nals aan.

 • CHRO network

  We spre­ken regel­ma­tig CHRO’s en krij­gen via deze weg rele­van­te referrals.

02

We verbinden ons met deze A‑players via onze communities 

De bes­te 20% van deze busi­ness-min­ded HR pro­fes­si­o­nals wor­den lid van onze com­mu­ni­ties. Daar­in wor­den ken­nis en erva­rin­gen over HR-stra­te­gie & busi­ness impact gedeeld.

Van al deze com­mu­ni­ty mem­bers bren­gen we de busi­ness impact capa­ci­tei­ten in kaart door hen te sco­ren op de 3 pei­lers van ons Hori­zon Mat­ching Fra­me­work: busi­ness acu­men, chan­ge ena­ble­ment en tech sav­vi­ness.

 1. Freelancer community

  Een com­mu­ni­ty waar free­lan­cers tips kun­nen delen over snel busi­ness model­len begrij­pen, snel impact maken en stra­te­gisch HR.

 2. HR Community

  Een com­mu­ni­ty waar HR pro­fes­si­o­nals ande­re busi­ness-min­ded HR pro­fes­si­o­nals leren ken­nen en veel bij­le­ren over hoe HR stra­te­gisch te werk kan gaan.

 3. Consultant Community

  Com­mu­ni­ty van onze eigen con­sul­tants, waar ze on the job leren hoe ze meer impact kun­nen maken via ons Futu­re HR lea­ders” programma.

03

We trainen ze in business topics

We heb­ben een free­lan­cer aca­de­my, orga­ni­se­ren fre­quent HR events en heb­ben ons eigen young gra­du­a­te pro­gram­ma Futu­re HR leaders”.

Topics die fre­quent terug­ko­men: Finan­ce for HR, Stra­te­gy for HR, Work­for­ce plan­ning, Sto­ry­tel­ling, HR ana­ly­tics, AI in HR, Change, …

 1. Business Acumen

  We zet­ten in op stra­te­gie design en beter begrij­pen van de busi­ness om snel en effi­ci­ënt te kun­nen schakelen.

 2. Change Enablement

  We gaan die­per op het​aspect chan­ge’ en geven alle tools in han­den om chan­ge tra­jec­ten tot een suc­ces­vol ein­de te brengen.

 3. Tech Saviness

  We zet­ten gene­ren, inter­pre­te­ren en imple­men­te­ren van HR data om de busi­ness impact te vergroten.

04

We matchen de A‑players met bedrijven die meer business impact willen maken

We voe­ren bij onze klan­ten een busi­ness impact scan uit om te kij­ken waar ze van­daag staan, waar­door we snel, kwa­li­ta­tief en effi­ci­ënt kun­nen mat­chen met de juis­te kandidaten. 

 1. Mission

 2. Growth

 3. Innovation

 4. Profitability

Meer A‑players aan boord halen?

Wij hel­pen om meer busi­ness impact te cre­ë­ren door de bes­te HR pro­fes­si­o­nal te mat­chen met je tij­de­lij­ke of vas­te opdracht.

Horizon kantoor 25042024 052