Naar inhoud

The right strategy.

Met stra­te­gi­sche HR hel­pen we orga­ni­sa­ties om te groei­en, inno­ve­ren en hun mis­sie waar te maken via data, stra­te­gie design en het empo­we­ren van men­sen.

Dixon HR sfeer 14092023 095 2024 05 13 095837 pkdd

Horizon Business Impact Scan

We bren­gen in kaart waar je staat op de weg naar een impact­vol­le & stra­te­gische HR. Op één namid­dag ach­ter­ha­len we via gerich­te inter­views de mate van impact op dit moment en benoe­men we moge­lij­ke ver­volgstap­pen. We bekij­ken vier dimensies:

 1. Mission

 2. Growth

 3. Innovation

 4. Profitability

Business impact scan
Flow­chart

How we help you make more business impact 

Dixonandco sfeer 12062023 023

Build Data Insights

We heb­ben een dedi­ca­ted data team dat samen met jou HR data naar de busi­ness brengt.

 • Identify metrics to show business impact

  Op basis van de mis­sie bren­gen we de noden van de busi­ness in kaart en gaan op zoek naar de belang­rijk­ste metrics.

 • Is any data missing?

  We star­ten van­uit de bestaan­de data en gaan op zoek naar data die mis­sen en hoe we die kun­nen bekomen.

 • Monthly/​Quarterly reporting to start data culture

  We bou­wen aan een month­ly of quar­ter­ly rap­por­te­ring van de belang­rijk­ste metrics.

 • We implement self-service dashboarding

  Tot slot wer­ken we in co-cre­a­tie met het lea­der­ship team aan de data­cul­tuur om zo toe te wer­ken naar een self-ser­vi­ce dashboarding.

Dixon HR sfeer 14092023 305
01

Create Strategic Value

We zet­ten stra­te­gi­sche pro­ces­sen op met HR én de business.

 • Top 2%

  We hel­pen je met het iden­ti­fi­ce­ren van mede­wer­kers die dis­pro­por­ti­o­neel veel bij­dra­gen én bij het opzet­ten van een pro­ces om deze men­sen te iden­ti­fi­ce­ren, op te vol­gen en con­ti­nui­teit te verzekeren.

 • Stra­te­gic Work­for­ce planning

  We hel­pen je met het imple­men­te­ren van een work­for­ce plan­­ning-aan­­­pak die je busi­ness helpt om voor­uit te plan­nen en te groeien.

 • Employee experience

  We bren­gen de employ­ee expe­rien­ce in kaart en bespre­ken waar er nog ruim­te is tot verbetering.

Dixonandco sfeer 12062023 047
02

Empower People

We hel­pen je bij het rea­li­se­ren van de stra­te­gie door: 

 • Business specifieke leadership tracks 

  - Dri­ving the mission 

  - Dri­ving growth 

  - Dri­ving innovation 

  - Dri­ving profitability

 • Bouwen aan High impact teams

  Data tonen aan wel­ke teams het meest impact heb­ben op het rea­li­se­ren van de stra­te­gie, wij hel­pen bij het opbou­wen van de juis­te skills en het cul­ti­ve­ren van de juis­te cultuur.

Klaar om de board omver te blazen? 

Laat ons je hel­pen om je HR-afde­ling stra­te­gischet, mis­sie­ge­richt en data­ge­dre­ven te maken.

Dixon HR sfeer 14092023 339