Naar inhoud
Dixon HR sfeer 14092023 337
Our jobs

Freelance 

We zijn top of mind van wat zich in de HR-markt afspeelt en hel­pen free­lan­cers aan uit­da­gen­de HR-pro­jec­ten in zeer uit­een­lo­pen­de bedrij­ven en sec­to­ren. Wil jij als HR free­lan­cer busi­ness impact maken? Let’s get in touch!

Dixon HR sfeer 14092023 072
Pro­cess

Your road to more business impact in HR 

 • 01 We start with an intake 

  Tij­dens een call bespre­ken we je par­cours en ambi­ties, stel­len we je gerich­te vra­gen om op die manier een per­soon­lijk car­ri­è­re­pad uit te stippelen.

 • 02 We discuss your options

  Heb­ben we een con­cre­te opdracht die aan­sluit bij je tracks? En match dit met jouw beschik­baar­heid? Dan orga­ni­se­ren we een gesprek met de klant. We zijn je klank­bord, en staan je bij door­heen het pro­ces met advies en expertise. 

 • 03 We’ll find a match 

  Een fit voor bei­de par­tij­en en een go van onze klant om aan de slag te gaan? Pro­fi­ci­at met de nieu­we stap rich­ting de toe­komst van HR!

How we make a match

*Unique Horizon Matching Framework

 1. Qualification of HR criteria

  We gaan die­per in op je skill­set, erva­ring en ambi­tie in HR.

 2. Business Accumen

  We gaan na in wel­ke mate je op zoek bent naar een stra­te­gi­sche rol en impact wil heb­ben op de HR en/​of organisatiestrategie. 

 3. Tech Savviness

  We zoo­men in op je tech skills. In wel­ke mate sta jij bekend als een Excel Wizard?

 4. Change Enablement

  We gaan die­per op de mate waar­in chan­ge’ belang­rijk is in je job en wel­ke rol je hier­in opneemt.

com­mu­ni­ty

Als A‑player in HR

 1. Join je de community 

  We love to have you around! We bren­gen alle like-min­ded HR pro­fes­si­o­nals samen in onze exclu­sie­ve HR com­mu­ni­ty. Wees wel­kom op onze events en beweeg mee rich­ting de toe­komst van HR

 2. Krijg je carrière commitment

  Geloof je in de ®evo­lu­tie naar een stra­te­gi­sche HR? Dan krijg je van ons life­long car­ri­è­re com­mit­ment en kan je op ons reke­nen in iede­re stap van je HR-carrière. 

Ready to elevante your HR career?

Meer impact heb­ben in je HR car­ri­è­re of je HR team naar een stra­te­gisch niveau til­len? Wij hel­pen om je doel te berei­ken en ver­wel­ko­men like – min­ded HR pro­fes­si­o­nals graag in onze community! 

Horizon kantoor 25042024 004