Naar inhoud
Dixon HR sfeer 14092023 284

Moving forward with HR.

Wij gelo­ven dat HR de dri­ver is van mis­sie, inno­va­tie & groei bin­nen orga­ni­sa­ties. Met Hori­zon hel­pen we elke HR pro­fes­si­o­nal om maxi­maal dat soort busi­ness impact te maken.

17b04a33 8028 4e38 a9af 76fbb959b617

HR Freelancer Markt Rapport Mid 2024

Tij­dens onze gesprek­ken met vele HR free­lan­cers, hoor­den we uit­een­lo­pen­de ver­ha­len over de uit­da­gin­gen en kan­sen in het vin­den van pro­jec­ten. Dit inspi­reer­de ons tot een diep­gaand onder­zoek om dit objec­tief in kaart te bren­gen. Ons nieuw­ste rap­port, geba­seerd op inzich­ten van 132 HR-experts, biedt een uit­ge­brei­de blik op de hui­di­ge staat van HR freelancing. 

Wil jij ook groei­en in deze dyna­mi­sche wereld?

In 4 stappen naar meer business impact.

Uit onze gesprek­ken met CHRO’s heb­ben we geleerd dat er vier belang­rij­ke ele­men­ten zijn om meer busi­ness impact te cre­ë­ren met je HR team.

Horizon kantoor 25042024 040
01

Van best practices naar best fit

HR-afde­lin­gen heb­ben vaak de nei­ging om ver­trouw­de pro­ces­sen te imple­men­te­ren, wat een bar­ri­è­re kan zijn voor inno­va­tie. In plaats van best prac­ti­ces’ te vol­gen, moet HR zich rich­ten op de hui­di­ge behoef­ten van hun busi­ness. Flexi­be­le stra­te­gie­ën en pro­ces­sen kun­nen HR meer impact geven op de business.

Wij ont­wik­kel­den een unie­ke busi­ness impact scan die objec­ti­veert waar elke busi­ness line nood aan heeft, de top­pri­o­ri­tei­ten bepaalt en hoe HR meest impact kan maken.

Horizon kantoor 25042024 034
02

Data als gemeenschappelijke taal met business

In HR is er vaak veel data maar een gebrek aan dui­de­lijk­heid over het gebruik ervan. We hel­pen je met het bou­wen van een stan­daard dash­board, ont­wik­keld samen met de busi­ness. Dit dash­board helpt de busi­ness om inzicht te krij­gen in HR-data en bete­re beslis­sin­gen te nemen om het bedrijf te laten groeien. 

Naar­ma­te de data­ma­tu­ri­teit toe­neemt, bewe­gen we samen naar self-ser­vi­ce dash­boar­ding voor nog meer inzicht en con­tro­le, wat uit­ein­de­lijk zal lei­den tot een gro­te­re busi­ness impact.

Dixon HR sfeer 14092023 224
03

Matuur leiderschap

In een bedrijf met onvol­was­sen lei­der­schap houdt HR zich voor­na­me­lijk bezig met per­so­neels­pro­ble­men die eigen­lijk door het lei­der­schap zou­den moe­ten wor­den aan­ge­pakt. Hier­door ver­liest HR veel tijd die ze anders aan stra­te­gie zou­den kun­nen besteden. 

Naar­ma­te het lei­der­schap vol­was­se­ner wordt, komt er niet alleen meer tijd vrij, maar zal de orga­ni­sa­tie ook auto­ma­tisch meer stra­te­gi­sche taken van HR gaan verwachten.

Dixon HR sfeer 14092023 364
04

HR teams gebouwd op business challenges

HR-mede­wer­kers wor­den vaak aan­ge­no­men op basis van func­ti­o­ne­le exper­ti­se, om ver­vol­gens in een func­ti­o­neel ver­deeld team terecht te komen. De best pres­te­ren­de HR-teams han­te­ren een ande­re bena­de­ring: zij wer­ven HR-mede­wer­kers aan op basis van de zake­lij­ke con­text waar­in zij het best tot hun recht komen

Deze men­sen zijn moei­lijk te vin­den. Wij zijn gespe­ci­a­li­seerd in het (her)kennen van pro­fes­si­o­nals in HR in Bel­gië die beschik­ken over een busi­ness gerich­te men­ta­li­teit.

HR als strategische partner op de kaart zetten?

Meer impact heb­ben in je HR car­ri­è­re of je HR team naar een stra­te­gisch niveau til­len? Wij hel­pen om je doel te berei­ken en ver­wel­ko­men like-min­­ded HR pro­fes­si­o­nals graag in onze community.

Horizon kantoor 25042024 055