Naar inhoud
Dixon HR sfeer 14092023 224

Moving forward with HR

Met Hori­zon hel­pen we elke HR pro­fes­si­o­nal om maxi­maal busi­ness impact te maken. We gelo­ven dat HR de dri­ver is van mis­sie, inno­va­tie & groei bin­nen organisaties.

Gamechangers in HR.

3 pri­o­ri­tei­ten voor HR-teams om meer busi­ness impact moge­lijk te maken. 

 1. Growth mindset

  Groei moge­lijk maken door sterk in te zet­ten op work­for­ce planning.

 2. Strategy & innovation

  Een dui­de­lij­ke HR stra­te­gie imple­men­te­ren & inno­va­tief den­ken en handelen.

 3. The right talent behind the mission

  Mede­wer­kers aan­trek­ken die ach­ter de mis­sie staan en deze met trots uitdragen.

The right strategy.

We hel­pen je om meer impact te maken met je hui­di­ge HR Team. Met de busi­ness scan bren­gen we in kaart wat je hui­di­ge impact op de busi­ness is en waar er ruim­te is om te opti­ma­li­se­ren. Daar­na bou­wen we aan het ultie­me HR dash­board om con­ti­nu de impact van HR aan te kun­nen tonen. Ten slot­te bren­gen we stra­te­gi­sche meer­waar­de via work­for­ce plan­ning en empo­we­ren we jul­lie lea­der­ship en top teams om de impact maxi­maal te maken.

 1. Business Impact Scan

  Op één namid­dag bren­gen we via inter­views in kaart hoe groot de hui­di­ge busi­ness impact is en bespre­ken we con­cre­te vervolgstappen.

 2. Build data insights

  Ons dedi­ca­ted data team helpt bij het opvol­gen en con­cre­ti­se­ren van busi­ness impact via bestaan­de en nieu­we data. 

 3. Create Strategic Value

  We hel­pen je om meer impact te maken via work­for­ce plan­ning en een dui­de­lij­ke stra­te­gie voor je top talent.

 4. Empower people

  Een soli­de stra­te­gie vormt de basis voor zowel mana­gers als de teams om op lan­ge ter­mijn impact te creëren.

  Build extra­or­di­na­ry teams

  Empo­wer leadership

  Assess­ments

HR als strategische partner op de kaart zetten?

Meer impact heb­ben in je HR car­ri­è­re of je HR team naar een stra­te­gisch niveau til­len? Wij hel­pen om je doel te berei­ken en ver­wel­ko­men like-min­ded HR pro­fes­si­o­nals graag in onze community.

Dixon HR sfeer 14092023 284